Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

E-žádost o přijetí a pokyny k přijímání k ubytování


Žádost o ubytování vyplňují pouze nové uchazečky, které v KDS nebyly ubytovány předchozí rok.

Příjem žádostí k ubytování na následující školní rok pro první kolo přijímání k ubytování začíná 1. února aktuálního roku. Dříve podaných žádostem se budeme věnovat po tomto datu.

Žádost o ubytování do Katolického domova studujících - domov mládeže a školní jídelna

Pole označená * jsou povinná

OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČKY
TRVALÉ BYDLIŠTĚ UCHAZEČKY
ŠKOLA (SŠ, VOŠ) NAVŠTĚVOVANÁ VE ŠKOLNÍM ROCE, NA KTERÝ JE PODÁVÁNA TATO PŘIHLÁŠKA
ŽÁDÁM, ABY OHLEDNĚ PROJEDNÁVÁNÍ TÉTO PŘIHLÁŠKY BYLO JEDNÁNO

a aby tomuto byla doručována veškerá vyrozumění a rozhodnutí ze strany KDS, při čemž tento zákonný zástupce prohlašuje, že jedná ve shodě s ostatními zákonnými zástupci, pokud tito existují.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE / ZLETILÁ ŽÁKYNĚ / STUDENTKA:

POKYNY K PŘIJÍMÁNÍ K UBYTOVÁNÍ

Po vyplnění a odeslání e-přihlášky Vám budou na e-mailovou adresu zaslány důležité informace. Budete požádání, abyste na adresu KDS – DM a ŠJ, Černá 14, 110 00 Praha 1 zaslali dokumenty, které jsou nedílnou součástí přihlašovacích dokumentů a které Vám budou rovněž zaslány e-mailem jako příloha:

  • vyplněný s podepsaný dokument Přihláška k ubytování (dále jen ,,přihláška“);
  • vyplněný a podepsaný dokument Smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou (dále jen ,,smlouva“) ve dvou výtiscích - smlouva se stane účinnou, pokud bude žadatelka přijata k ubytování v KDS;
  • pro žákyně přijaté do prvních ročníků středních škol – kopie vyplněného zápisového lístku potvrzeného budoucí školou – je nutné si ho vyžádat na škole;
  • pro žákyně a studentky jiných ročníků – potvrzení o studiu platné pro příslušný školní rok.

V příloze budete moct najít také dokument Vnitřní řád, se kterým se seznamte. V rámci osobní návštěvy se pak můžete zeptat na vše, co Vám nebude jasné.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, smlouvu (ve dvou výtiscích) se zápisovým lístkem / potvrzením o studiu je třeba zaslat do 13. května na adresu KDS. Všechny dokumenty lze také stáhnout na webových stránkách www.kds.op.cz. V případě, že nebude podepsaná přihláška a smlouva se zápisovým lístkem dodána do termínu uzávěrky přijímání přihlášek, bude přihláška považována za neúplnou a nebude o ní rozhodováno.

Po obdržení přihlašovacích dokumentů (nejdříve v měsíci březnu) Vám bude zasláno na e-mailovou adresu registrační číslo.

Registrační čísla žadatelek přijatých k ubytování budou zveřejněna na webových stránkách KDS v době 15. ̶ 22. května a současně budou zaslány na e-mailovou adresu Přijetí k ubytování s informacemi. Den zveřejnění se pokládá za den přijetí k ubytovaní. Smlouvu podepsanou ze strany KDS si vyzvedne žadatelka v den nástupu k ubytování. Zároveň je nutné zaplatit ubytovné a stravné na měsíc září následujícího roku, a to do 10. června aktuálního roku dle pokynů zaslaných e-mailem.

Žadatelkám, které nebudou přijaty k ubytování, bude do 31. května odesláno (u nezletilých žadatelek k rukám zvoleného zákonného zástupce) rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijetí k ubytování jsou zveřejněna na webových stránkách www.kds.op.cz.