Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

E-žádost a pokyny pro přijímání k ubytování


E-žádost o ubytování vyplňují pouze nové uchazečky, které v KDS nebyly ubytovány předchozí rok.

Příjem e-žádostí k ubytování na následující školní rok pro první kolo přijímání k ubytování probíhá do 13. května, včetně dodání potřebných dokumentů k přijetí (viz níže). E-žádosti podané po tomto termínu budou vedeny v seznamu náhradníků. E-žádosti jsou zpracovávány po 1. únoru. 

Žádost o ubytování do Katolického domova studujících  DM a ŠJ

Pole označená * jsou povinná

OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČKY
TRVALÉ BYDLIŠTĚ UCHAZEČKY
ŠKOLA (SŠ, VOŠ) NAVŠTĚVOVANÁ VE ŠKOLNÍM ROCE, NA KTERÝ JE PODÁVÁNA TATO PŘIHLÁŠKA
ŽÁDÁM, ABY OHLEDNĚ PROJEDNÁVÁNÍ TÉTO PŘIHLÁŠKY BYLO JEDNÁNO

a aby tomuto byla doručována veškerá vyrozumění a rozhodnutí ze strany KDS, při čemž tento zákonný zástupce prohlašuje, že jedná ve shodě s ostatními zákonnými zástupci, pokud tito existují.

JAK JSTE SE DOZVĚDĚLI O NAŠEM DOMOVĚ MLÁDEŽE KDS
ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE / ZLETILÁ ŽÁKYNĚ / STUDENTKA:

 

Pokyny pro přijímání k ubytování


Po vyplnění a odeslání e-žádosti Vám zašleme na e-mailovou adresu důležité informace a dokumenty potřebné k přijetí. Tyto vytištěné a vyplněné dokumenty (uvedené níže) je nutné zaslat do 13. května na adresu KDS – DM a ŠJ, Černá 14, 110 00 Praha 1:

  • vyplněný a podepsaný dokument Přihláška k ubytování (dále jen "přihláška");
  • vyplněný a podepsaný dokument Smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou (dále jen "smlouva") ve dvou výtiscích - smlouva se stane účinnou, pokud bude žadatelka přijata k ubytování v KDS;
  • žákyně a studentky vyšších ročníků – potvrzení o studiu platné pro příslušný školní rok.

V případě, že nebudou dokumenty kompletně vyplněné a zaslané do termínu uzávěrky přijímání přihlášek, bude přihláška považována za neúplnou a nebude o ní rozhodováno.

Zákonní zástupci žadatelek budoucích prvních ročníků zašlou ve dnech 15. - 16. května podepsané Čestné prohlášení o přijetí ke studiu a potvrzení zájmu o ubytování v KDS (stačí elektronicky - sca či fotografii; 15. květen je den zveřejnění výsledků přijímacího řízení na SŠ).

V příloze e-mailu najdete také dokument Vnitřní řád, s kterým je nutné se seznámit. V rámci osobní návštěvy, kterou si můžete telefonicky či e-mailem domluvit, se pak můžete zeptat na vše, co Vám nebude jasné.

Všechny dokumenty lze také stáhnout na webových stránkách www.kds.op.cz

Po obdržení přihlašovacích dokumentů Vám bude zasláno na e-mailovou adresu registrační číslo, pod kterým bude vedena Vaše přihláška.

Registrační čísla žadatelek přijatých k ubytování budou zveřejněna na webových stránkách KDS v době 17. ̶ 24. května a současně Vám bude na e-mailovou adresu zasláno Oznámení o přijetí/nepřijetí k ubytování s dalšími informacemi.

V případě přijetí je nutné do 10. června zaplatit ubytovné a stravné na měsíc září následujícího školního roku dle pokynů zaslaných e-mailem.

Den zveřejnění oznámení o přijetí se pokládá za den přijetí k ubytování. Smlouvu podepsanou ze strany KDS si vyzvedne žadatelka v den nástupu k ubytování. 

Žadatelkám, které nebudou přijaty k ubytování, bude do 31. května odesláno rozhodnutí o nepřijetí. (u nezletilých žadatelek k rukám zvoleného zákonného zástupce) 

Kritéria pro přijetí k ubytování jsou zveřejněna na webových stránkách www.kds.op.cz.