Černouličnický klub

Černouličnický klub (ČUK) je občanským sdružením rodičů a přátel Katolického domova studujících (KDS). Studentkám ubytovaným v KDS umožňuje provozovat či účastnit se různých volnočasových aktivit, které jim mohou pomoci při hledání životní orientace a svého postavení ve společnosti, a to vytvářením kvalitního zázemí pro práci s mládeží. Veškeré volnočasové aktivity ČUKu jsou otevřeny i zájemcům ze širšího okolí.

Posláním Klubu je být pomocníkem Katolickému domovu studujících při výchově mladých lidí s důrazem na vytváření vztahů vzájemné sounáležitosti mezi lidmi a zachováním úcty a vážnosti ke každému člověku.

Členem Klubu se může stát každý zákonný zástupce, jehož dítě je ubytováno v KDS, a který souhlasí s posláním Klubu. Členem se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s posláním KDS a Klubu je ochotna svou radou, modlitbou či jinou pomocí nebo prací se účastnit na práci Klubu. Členství je individuální a nepřenosné. Vzniká v den, kdy rodič či přítel Klubu stvrdí svým podpisem svůj souhlas se stanovami Klubu. Zaniká vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena Klubu o ukončení členství, nebo úmrtím; u rodičů dnem, kdy dítě ukončí ubytování v KDS nebo dnem, kdy je vyloučeno; dnem, kdy o odvolání člena Klubu rozhodl sněm.

Některé projekty bychom nedokázali realizovat bez našich velkorysých podporovatelů, za což jim patří náš upřímný dík.

Adresa: Černá 1610/14, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 934 496
E-mail: info@cernoulicnickyklub.cz
Bankovní účet: 238 330 181/0300 (ČSOB)
IČ: 266 13 816